Ekonomisk Debatt nummer 1/2019 har publicerats.

Myrdalspriset 2018 till Mounir Karadja och Erik Prawitz

Myrdalspriset 2018 har tilldelats Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln "Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen". Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 8, 2018. Läs juryns motivering här.

Sveriges a-kassor delar ut 75 000 kronor till forskning om arbetslöshet

Känner du forskare som har publicerat arbeten om arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2017–2019?

Välkommen att nominera dem till vårt forskningspris på 75 000 kronor, som kan fördelas mellan flera personer. Mejla arbetet och en motivering på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se senast den 29 maj 2019. 

 

Möte 25 mars 

                              

Tid: måndag 25 mars, kl.19.00 - 20:30
Plats: Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5
För att kunna möta de höga förväntningarna som ställs på sjukvården, idag och i framtiden, måste digitaliserings möjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitalisering finns i forskningslitteraturen? Kan nätläkare avlasta primärvården?

I syfte att nå ut till fler personer med föreningens aktiviteter öppnar vi tillfälligt upp två möten för personer som inte är medlemmar.  

Torsdag 31 januari
Bör riksdagen få mer makt relativt regeringen?

Professorerna Johannes Lindvall och Jan Teorell (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet) talar om hur Sverige kan styras framöver och om det demokratiska systemet behöver reformeras för att öka stabiliteten. Professor Torsten Persson (IIES vid Stockholms universitet) kommenterar.
Läs mer om mötet här. 

Tisdag 5 februari
En ny skattereform - samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

Under år 2017 började Ingemar Hansson skissa på en ny skattereform. Tyvärr hann han inte färdigställa sitt förslag innan han hastigt gick bort i augusti 2018, men han hade hunnit en bit på vägen. Vid det här mötet diskuterades förslag till en skattereform utifrån det arbete Ingemar Hansson hade påbörjat. Vilken vägledning ger den ekonomiska forskningen vid utformningen av ett nytt skattesystem och vilka utmaningar finns för implementeringen av en reform? Dessa frågor diskuterades av forskarna Peter Englund, John Hassler och Spencer Bastani; praktikerna Katrin Westling Palm (GD Skatteverket) och Linda Haggren (avdelningschef Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet); samt Erik Åsbrink (S) och Anders Borg (M). 
Läs mer om mötet här.

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2019 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Vid höstens ansökningstillfälle kan prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under läsåret 2018/2019 har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier. Dessa postdoktorala stipendier ger mottagarna möjlighet till fortsatt forskning under tre år. Stipendierna kan inte sökas av de nydisputerade själva.

Doktorander kan till hösten ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands och disputerade forskare om anslag för Forskarutbyte och spridning.

Sista dag för ansökan för nomineringar och ansökningar till hösten är 15 september 2019.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsernas hemsida:

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Myrdalspriset 2017 till Timo Boppart och Per Krusell

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2017 har tilldelats Timo Boppart och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet för artikeln Hur mycket vi arbetar – dåtid, nutid och framtid. Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 1, 2017.​ Läs juryns motivering och mer om priset här.

Assar Lindbeck-medaljen 2017: Professor Petter Lundborg

Assar Lindbeck-medaljen för 2017 tilldelas professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS