Skip to content

Information for potential authors with a non-Swedish background.

Om bidragen

Bidrag till tidskriften ska vara skrivna i Word och skickas till [email protected]. Bidragen kan vara av tre slag: artiklar, Forum-artiklar (dvs debattartiklar eller repliker) samt recensioner. Artiklarna får maximalt omfatta 35 000 tecken inklusive mellanslag men får gärna vara kortare. Forum-artiklar får ej överstiga 18 000 tecken inklusive mellanslag, normalt bör de vara kortare. Artiklar och Forum-artiklar som inkluderar flera tabeller och figurer bör alltid vara kortare än nämnda teckenbegränsningar. Recensioner får maximalt omfatta 15 000 tecken inklusive mellanslag.

Vi ber er följa nedanstående anvisningar:

 • Figurer ska vara gjorda i Excel och infogas såväl i artikeln som i en separat Excel-fil, som också ska innehålla underliggande data. Figurrubriken, anmärkning och källhänvisning ska skrivas i artikeln och ej ingå i själva figuren.
 • Om du använder ett referenshanteringsprogram (Zotero, EndNote) ber vi dig att ta bort kopplingen mellan citeringar och referenslista – s k fältkoder – innan du skickar in manuskriptet.
 • En kort författarpresentation bifogas artiklar, gärna något mer än arbetsplats, t ex en rad om den egna forskningsinriktningen eller motsvarande. Ange även adress till webbplats eller e-post.
 • Artiklar ska inledas med en ingress på högst 100 ord.
 • Uppgift om personnummer och bostadsadress lämnas per e-post.

Formatmall

En formatmall med de viktigaste instruktionerna för texter till Ekonomisk Debatt finns här.

Viktiga stilregler

 • Vid sidhänvisningar skrivs dessa alltid ut i sin helhet, t ex: s 733–746, s 11, s 12–13.
 • Vid årtalsperiod inom samma århundrade skriv enligt följande format: 1982–84. Om sekelskifte skriv dock: 1898–1902.
 • Referenser i text. Parentetiskt: ”(Johansson 1986, s 4)”. I direkt anföring: “Johansson (1986, s 4) menar att …”
 • Varje författare avgör själv om hon eller han vill ha med en sidhänvisning, utom vid direkt citat då sidhänvisning alltid ska finnas med. Vid direkt citat kan sidhänvisningen antingen göras inom ( ) tillsammans med publikationens publiceringsår eller inom ( ) direkt efter citatet. Ex: Johansson (1986, s 12) menar ”att nya åtgärder …” eller Johanssons (1986) analys pekar bl a på ”att nya åtgärder … skyndsamt måste tillgripas” (s 12).
 • Förkortningar skrivs utan punkter: t ex, m m, m fl, men gärna med s k fast mellanslag.
 • För referens i text till tre eller fler författare, använd Abel m fl (1991).
 • I löpande text används ej %-tecken, skriv ”procent”.
 • Numrera rubrikerna i uppsatsen. Börja dock uppsatsen utan en rubrik som ”1. Inledning”.
 • Använd endast två rubriknivåer för mellanrubriker och ange tydligt vilken nivå som avses.
 • Utöver titel på bidraget som helhet kan artiklar ha upp till två rubriknivåer, medan inlägg i Forum har en rubriknivå och bokanmälningar inga rubriknivåer alls.
 • Texten ska kunna förstås av en intresserad allmänhet. Språket bör därför vara icke-tekniskt, och formler bör undvikas.

Tidskriftsartiklar

Korpi, W (1990), ”Halkar Sverige efter? Vår ekonomiska tillväxt och produktitivitet i jämförande belysning”, Ekonomisk Debatt, årg 18, nr 5, s 421–432.

Summers, L (1981), ”Capital Taxation and Accumulation in a Life Cycle Growth Model”, American Economic Review, vol 71, s 533–544.

Obs: Förutom i ED-artiklar anges endast volym och sidor (eller nummer om volym ej finns). Om inte detta helt identifierar var artikeln finns (t ex om varje nr i en vol börjar på s 1) krävs ytterligare precisering.

Böcker

Cecchini, P (1988), Europas inre marknad, SNS Förlag, Stockholm.

Meade, V (1989), The Theory of Customs Unions, North-Holland, Amsterdam.

Obs: Första bokstaven i varje ord i engelska titlar, utom prepositioner och konjunktioner, skrivs med versaler. Gäller både boktitlar och uppsats- och artikeltitlar. Ange förlagsort, inte tryckort.

Avhandlingar

Skedinger, P (1991), Essays on Wage Formation, Employment and Unemployment, doktorsavhandling, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Samlingsverk

Wise, D (1987), ”Individual Retirement Accounts and Saving”, i Feldstein, M (red), Taxes and Capital Formation, University of Chicago Press, Chicago.

Utredningar och delar av utredningar

SOU 1978:60, Arbetsmarknadspolitik i föränd-ring, Expertgruppen för utredningsverk-samhet i arbetsmarknadsfrågor (EEA).

SOU 1990:21, Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen, betänkande från El 90.

Svensson, L E O (1989), ”Finansiell integration, resursfördelning och penningpolitik”, i Svensk ekonomi och Europa-integrationen, bilaga 5, Långtidsutredningen 1990, Allmänna Förlaget, Stockholm.

Statistiska källor

AMS, Arbetsmarknadsstatistik, olika nummer.

SCB, Statistisk Årsbok, olika årgångar.

Propositioner och betänkanden

Regeringens proposition (1977/78:51), Energisparplan för befintlig bebyggelse.

Organisationer, workshops, konferenser

Sveriges Industriförbund (1978), En offensiv energipolitik, Stockholm.

World Bank, (1987), World Development Report 1987, Oxford University Press, Oxford.

Uppsatser, forskningsrapporter, ”studier”, stenciler, meddelanden m m

Thimrén, C och A Vredin (1978), ”Den offentliga sektorns expansion”, trebetygsuppsats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erixon, L (1990), ”Produktivitetsproblemet”, manuskript, Produktivitetsdelegationen, Stockholm.

Haaland, I J (1990), ”Comparative Advantage and Terms of Trade”, Discussion Paper 03/90, Norska handelshögskolan, Bergen.

Webbdokument

Cowen, T (2013), ”What Made Buchanan Special as an Economist?”, blogginlägg, www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2013/01/what-made-buchana….

Svenska Dagbladet (2014), ”Sverige sämre på konkurrens”, www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/sverige-samre-pa-konkurrens_38767….

SCB (2014), ”Nationalräkenskaper”, www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper.

Signerade tidningsartiklar

Calmfors, L (1991), ”Vi måste kunna sänka lönerna”, Dagens Nyheter, 21 mars 1991.

Osignerade tidningsartiklar

Veckans Affärer (1990), ”500 storföretag”, nr 39, s 67.

Dagens Nyheter (1991), ”Finland tvingades att devalvera”, 15 november 1991.

Två eller flera författare

Mansfield, E, M Schwartz och S Wagner (1981), ”…

Petersson, A och F Bendel (1932), ”…

Information for authors with a non-Swedish background

Ekonomisk Debatt welcomes submissions in English from economists who are affiliated with Swedish institutions or institutes but who do not feel comfortable writing a manuscript in Swedish. As accepted articles will be translated into Swedish, authors still need to be able to read written Swedish (to follow the author instructions and to proof-read their translated manuscript).

Publishing in Ekonomisk Debatt is valuable in several respects. It is a way of disseminating research to the wider public. It is also a way to contribute to awareness, debate and networking among economists in Sweden. Overall, publishing in Ekonomisk Debatt is a way to promote the impact of one’s research. The journal reaches out to economists outside and inside of academia and to policy-makers.

Sidan senast uppdaterad 19 september 2020