Stadgar

Stadgar för Nationalekonomiska föreningen

 

§ 1

Nationalekonomiska Föreningens ändamål är att främja studier inom nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidraga till utredande av frågor, som hör inom denna vetenskaps område. 

§ 2
Valberedningen, som består av tre ledamöter, föreslår ny styrelse, varefter medlemmarna på årsmötet för ett år i sänder väljer en ordförande och en vice ordförande samt högst sju personer att jämte ordföranden och vice ordföranden utgöra föreningens styrelse. Avgående ledamot av styrelsen kan återväljas. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning en mandatperiod. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare. 

§ 3
Ordföranden eller, vid för honom inträffat förfall, vice ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens sammanträden. Vid förhinder för båda väljes ordförande särskilt för sammankomsten. Det åligger sekreteraren att bereda ärendena till föredragning, ombesörja verkställigheten av föreningens beslut, föra protokollet, brevväxlingen och räkenskaperna samt att förvara handlingarna. 

§ 4
Fysisk person, som blivit föreslagen av två föreningsmedlemmar, kan inväljas som medlem. Beslut om inval fattas på föreningssammanträde eller av styrelsen. Förslag om inval skall inlämnas till sekreteraren senast tre dagar före föreningssammanträdet eller styrelsemötet. Organisation eller företag, som genom ett årligt ekonomiskt bidrag vill främja föreningens ändamål och verksamhet, kan genom beslut av styrelsen erhålla ställning som stödjande institution. 

§ 5
Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det följande året sker å sista sammanträdet varje kalenderår. 

§ 6
Val och övriga omröstningar verkställes öppet, därest icke sluten omröstning av någon begäres. Med det undantag, som i § 10 omförmäles, bestämmas besluten genom enkel pluralitet. Äro rösterna på båda sidor lika, har ordföranden utslagsrösten. 

§ 7
Föreningen utger sina förhandlingar i den form, som av styrelsen beslutas. 

§ 8
Varje medlem av föreningen erlägger före mars månads utgång till föreningens kassör en årlig avgift, vilken berättigar till erhållande av föreningens förhandlingar för det löpande året. Beslut om storleken av denna avgift för det kommande kalenderåret fattas av föreningen vid sista sammanträdet under höstterminen. Medlem av föreningen äger att i stället för årliga avgifter erlägga en avgift lika med femton gånger den årliga avgiften en gång för alla. Det belopp som stödjande institution skall betala föreningen fastställes av styrelsen. 

§ 9
Föreningen skall ha två revisorer; en auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor, vilken utsetts av föreningens medlemmar. Revisionsberättelse över räkenskaperna för det förflutna kalenderåret avlägges vid sammanträde under det följande kalenderårets första hälft, varefter föreningen beslutar om décharge. I detta sammanträde väljes de revisorer som skall granska det innevarande kalenderårets räkenskaper. 

§ 10
Förslag till ändring i dessa stadgar bör inlämnas till sekreteraren till föredragning vid första sammanträdet under höstterminen och framläggas till slutligt avgörande vid sista sammanträdet under samma termin. För antagande av dylikt förslag erfordras en pluralitet av två tredjedelar av samtliga avgivna röster. 

Antagna vid konstituerande sammanträde den 29 januari 1877 och ändrade vid föreningssammanträden på bland andra följande dagar: den 22 december 1920, den 25 november 1932, den 5 december 1963, den 6 november 1973, den 22 november 1976, den 29 november 1995 samt den 13 december 2013. .

 


Sidan senast uppdaterad 15 november 2017