Skip to content

Stadgar för Nationalekonomiska Föreningen, org.nr 802002-4181

§ 1

Nationalekonomiska Föreningens ändamål är att främja studier inom nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidra till utredande av frågor, som hör inom denna vetenskaps område.

§ 2

Valberedningen, som består av tre ledamöter, föreslår ny styrelse och revisorer. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt högst sju personer. Styrelse, revisorer och valberedning väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till två år med möjlighet till förlängning två mandatperioder. Revisorer och valberedning väljs årligen. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare.

§ 3

Ordföranden eller, vid förfall, vice ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens sammanträden. Vid förhinder för båda väljs ordförande särskilt för sammankomsten. Det åligger sekreteraren att bereda ärendena till föredragning, ombesörja verkställigheten av föreningens beslut, föra protokollet, brevväxlingen och räkenskaperna samt att förvara handlingarna.

§ 4

Styrelsen ska inom sig utse ett placeringsutskott bestående av tre ledamöter. Styrelsens ordförande är ordförande i placeringsutskottet. Utskottets uppgift är att förvalta föreningens tillgångar och tillgångarna i JH Palmes stiftelse och Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen. Utskottet ska bereda riktlinjer för tillgångarnas placering, vilka ska beslutas av styrelsen, samt fatta löpande beslut om förvaltningen inom ramen för riktlinjerna.

§ 5

Fysisk person kan ansöka om medlemskap genom att inbetala en årsavgift. Beslut om inval fattas på nästkommande föreningssammanträde eller styrelsemöte. Om en person blivit nekad medlemskap återbetalas den inbetalade årsavgiften. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bedöms agera mot föreningens intresse.

Organisation eller företag, som genom ett årligt ekonomiskt bidrag vill främja föreningens ändamål och verksamhet, kan genom beslut av styrelsen erhålla ställning som stödjande institution.

§ 6

Föreningens årsmöte ska hållas före den 30 juni.

§ 7

Val och övriga omröstningar verkställs öppet, därest icke sluten omröstning av någon begärs. Med det undantag, som i § 11 omförmäls, bestäms besluten genom enkel pluralitet. Är rösterna på båda sidor lika, har ordföranden utslagsrösten. Förslag på nyval av styrelseledamot ska inlämnas skriftligen till styrelsen. Val till styrelse bereds av en valberedning som avlämnar ett skriftligt förslag senast 14 dagar före årsmötet. Endast personer som nominerats skriftligen senast 14 dagar före årsmötet kan väljas.

§ 8

Föreningen utger sina förhandlingar i den form, som av styrelsen beslutas.

§ 9

Varje medlem av föreningen erlägger årligen en avgift för nästkommande 12-månadersperiod. Avgiften berättigar till erhållande av tidskriften Ekonomisk Debatt under perioden. Beslut om storleken av årsavgiften fattas av föreningen vid dess årsmöte. Medlem av föreningen äger att i stället för årliga avgifter erlägga en avgift lika med femton gånger den årliga avgiften en gång för alla. Det belopp som stödjande institution ska betala föreningen fastställs av styrelsen.

§ 10

Föreningen ska ha två revisorer; en auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor. Revisionsberättelse över räkenskaperna för det förflutna kalenderåret avläggs vid föreningens årsmöte, varefter årsmötet beslutar om décharge.

§ 11

Förslag till ändring av dessa stadgar ska utsändas per e-post minst 14 dagar före nästkommande föreningssammanträde. För antagande av dylikt förslag erfordras en pluralitet av två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

 

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande sammanträde den 29 januari 1877 och ändrade vid föreningssammanträden på bland andra följande dagar: den 22 december 1920, den 25 november 1932, den 5 december 1963, den 6 november 1973, den 22 november 1976,den 29 november 1995, den 13 december 2013 och den 31 maj 2018.