Assar Lindbeck-medaljen 2007: Tore Ellingsen

Professor Tore Ellingsen utsågs till förste mottagare av Assar Lindbeck-medaljen. Tore Ellingsen är född 1962. Han avlade civilekonomexamen vid Norges Handelshögskola i Bergen år 1985 och doktorsexamen vid London School of Economics år 1991. Han är sedan 1991 verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2000 utsågs han till professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Tore Ellingsens forskning spänner över ett mycket brett fält. Han har ofta studerat olika former av strategiskt beteende hos ekonomiska aktörer, gärna med hjälp av spelteoretiska modeller och ibland också genom kontrollerade experiment i laboratoriemiljö.

Ellingsens först publicerade uppsatser behandlade problem inom området industriell organisation, bl a frågor om de samhällsekonomiska kostnaderna för monopol, förhandlingar som en evolutionär process, och lönesättning och effektivitet i företag. Under senare år har Ellingsen huvudsakligen intresserat sig för det gränsområde mellan nationalekonomi och beteendevetenskap som brukar benämnas beteendeekonomi. Han har i en rad uppsatser, ofta tillsammans med Magnus Johannesson, undersökt hur väl den traditionella teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” stämmer med verkligheten. Han har visat att den traditionella teorin i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter som altruism, rättvisa och socialt anseende.

Priskommitté bestod av professor Bertil Holmlund, ordf, Uppsala universitet, professor Karl Ove Moene, Oslo universitet och professor Christian Schultz, Köpenhamns universitet.