Assar Lindbeck-medaljen 2009: Jakob Svensson och David Strömberg

Assar Lindbeck-medaljen för 2009 gick till professorerna Jakob Svensson och David Strömberg, båda verksamma vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. David Strömberg är född 1964. Han disputerade i nationalekonomi vid Princetonuniversitetet i USA år 1999 och blev professor vid Stockholms universitet år 2008. Jakob Svensson är född 1965. Han disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet år 1996 och utnämndes till professor år 2007.

David Strömbergs forskningsområde är politisk ekonomi medan Jakob Svenssons forskning främst gäller utvecklingsekonomi. De har båda studerat hur information och massmedia påverkar ekonomiska och politiska utfall. Deras forskning berör centrala samhällsfrågor, har stor policyrelevans och kombinerar ekonomisk teori med innovativa empiriska metoder. Strömberg och Svensson är världsledande forskare inom sina specialområden.

David Strömberg har utvecklat teori och empirisk metodik för att förstå samspelet mellan politik och massmedia. Han har också utvecklat en uppmärksammad modell för att förklara kampanjstrategier i det amerikanska presidentvalet.

Strömberg utgår från att väljarna hämtar huvuddelen av sin information om partier och kandidater från massmedia och att politiken kommer att utformas på ett sätt som tar hänsyn till nyhetsförmedlingen i olika media. Strömbergs empiriska studier ger övertygande belägg för att nyhetsförmedlingen har betydelse för politiskt beslutsfattande. En studie handlar om hur TV påverkar omfattning och inriktning på USA:s katastrofbistånd.[1] När information om naturkatastrofer dränks av andra konkurrerande TV-händelser, t ex olympiska spel, är sannolikheten för bistånd avsevärt lägre. Beslut om katastrofbistånd styrs således inte enbart av katastrofernas omfattning utan också av i vilken utsträckning som de uppmärksammas i TV.

I en annan studie undersöker Strömberg hur fördelningen av offentliga utgifter påverkas av medborgarnas tillgång till information om åtgärderna ifråga. I fokus står de omfattande arbetsmarknadspolitiska satsningar som initierades i USA under 1930-talet (New Deal).[2] Dessa program implementerades på delstatsnivå och sjösattes samtidigt som tillgången till radio snabbt expanderade. Strömberg utvecklar en modell där delstatsguvernörerna fördelar
anslagen på olika geografiska områden i syfte att maximera sannolikheten för återval och med hänsyn tagen till att endast välinformerade väljare påverkas av hur anslagen fördelas. Den empiriska analysen visar att delstatsguvernörerna i särskilt hög grad riktade åtgärderna just till områden med god tillgång till radio, dvs. områden med relativt hög andel välinformerade väljare.

Strömberg har i en annan uppmärksammad studie teoretiskt och empiriskt analyserat presidentval i USA.[3] Modellen ger prediktioner för hur presidentkandidaterna fördelar sina resurser mellan olika delstater och visar sig ge en mycket god förklaring till presidentkandidaternas faktiska beteende. Strömberg använder också modellen för att studera hur kampanjstrategierna skulle påverkas av en övergång från elektorsval till direktval.

Jakob Svensson har utvecklat teori och empirisk metodik för att belysa en rad frågor inom utvecklingsekonomi, ofta med anknytning till politisk ekonomi. Han har bland annat studerat korruption, ineffektiviteter i tjänstesektorn och utvecklingsbistånd. Hans empiriska forskning utnyttjar en mångfald av metoder och datakällor, såväl makrodata som mikrodata. Flera av hans uppsatser baseras på data från randomiserade experiment framtagna genom egna fältstudier.

Svenssons forskning har visat hur bristfällig och asymmetrisk information påverkar i vilken utsträckning centrala beslut om offentliga utgifter verkställs på lokal nivå. I en studie avseende Uganda visas att största delen av de statliga utbildningsanslagen aldrig når de avsedda mottagarna, dvs. enskilda skolor, utan hamnar hos lokala politiker och tjänstemän.[4] Informationskampanjer via massmedia kan emellertid stärka medborgarinflytandet över
resursfördelningen till skolorna och minska korruptionen.[5] En annan studie som berör korruption utnyttjar ett unikt material med kvantitativ information om mutor som betalas av företag i Uganda.[6] Svensson förklarar variationer i mutornas omfattning i termer av skillnader i företagens förhandlingsstyrka. Företag med hög betalningsförmåga (stora vinster) tvingas betala högre mutor.

Medborgarinflytande är ett tema som återkommer i Svenssons studie av ekonomisk organisering inom Ugandas primärsjukvård.[7] Ett antal lokalsamhällen i Uganda lottades till en experimentgrupp där ”behandlingen” syftade till att höja sjukvårdspersonalens arbetsmoral och effektivitet. Metoden gick ut på att engagera invånarna i kontroll och övervakning av sjukvårdspersonalen, inklusive instruktioner för att stärka ansvarsutkrävandet. Experimentet visar sig resultera i betydande positiva effekter i form av ökad tillgänglighet på sjukvård, minskad barnadödlighet och högre födelsevikter.

Priskommittén utgjordes av professor Bertil Holmlund, Uppsala Universitet (ordförande), professor Karl Ove Moene, Oslo Universitet och professor Christian Schultz, Köpenhamns Universitet.

[1] T Eisensee and D Strömberg (2007), “News Droughts, News Floods, and U.S. Disaster Relief,” Quarterly Journal of Economics, vol. 122, 693-728.

[2] D Strömberg (2004), “Radio’s Impact on Public Spending,” Quarterly Journal of Economics, vol. 119, 189-221.

[3] D Strömberg (2008), “How the Electoral College Influences Campaigns and Policy: The Probability of Being Florida,” American Economic Review, vol. 98, 769-807.
[4] R Reinikka and J Svensson (2004), “Local Capture: Evidence from a Central Government Transfer Program in Uganda,” Quarterly Journal of Economics, vol. 119, 679-705.
[5] R Reinikka and J Svensson (2005), “Fighting Corruption to Improve Schooling: Evidence from a Newspaper Campaign in Uganda,” Journal of the European Economic Association, vol. 3, 259-267.
[6] D Svensson (2003), “Who Must Pay the Bribes and How Much: Evidence from a Cross Section of Firms”, Quarterly Journal of Economics, vol. 118, 207-230.
[7] M Björkman and J Svensson (2009), “Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda,” Quarterly Journal of Economics, vol. 124, 735-769.