Assar Lindbeck-medaljen 2013: Mariassunta Giannetti

Assar Lindbeck-medaljen för 2013 går till professor Mariassunta Giannetti, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en yngre forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Mariassunta Giannetti är född i Italien 1971. Hon avlade doktorsexamen vid University of California Los Angeles (UCLA) 1999. Hon kom som forskare och lärare till Handelshögskolan i Stockholm år 2000, där hon jobbat sedan dess; hon blev professor 2008. Giannetti forskar framförallt om betydelsen av institutioner och politik för styrning och finansiering av företag. Forskningen karakteriseras av tålmodigt grävande efter data som på ett trovärdigt sätt kan besvara centrala frågor inom nationalekonomi i allmänhet och finansiell ekonomi i synnerhet. Detta arbete kräver, förutom solid verklighetsförankring, djup förståelse för såväl ekonomisk teori som statistiska metoder.

I en uppmärksammad artikel från 2003 visar Giannetti hur bristande lagskydd för externa investerare i många länder har motverkat finansiering av innovativ affärsverksamhet. Svagt skydd för vanliga placerare tycks på liknande sätt kunna förklara varför avkastningen på aktieinvesteringar i en del länder är väsentligt lägre än i länder med bättre skydd, vilket Giannetti visat i en artikel från 2009. 

Men det är inte enbart lagar som påverkar bolagsstyrning och finansiering. Giannetti har studerat hur kulturella skillnader bromsar internationella investeringar, kanhända därför att den upplevda osäkerheten är större när man handlar med främmande bolag. Kultur tycks även spela en viktig roll när det gäller entreprenörskap. På basis av detaljerade svenska data visar Giannetti att viljan att starta bolag i hög grad tycks påverkas av icke-monetära faktorer, så som entreprenörers anseende i närmiljön.

Giannetti har även forskat om effekterna av mer kortsiktiga politiska beslut. I en nyligen publicerad artikel studerar hon effekterna av räddningsprogram för insolventa banker i Japan. Medan det finns positiva effekter, är det ett problem att några av de räddade bankerna – för att inte behöva skriva av delar av utlåningen – ibland förlänger finansieringen till bolag som borde fått gå i konkurs. Ett annat färskt arbete studerar effekterna av specialister på bolagsstyrning i väst som lockats tillbaka till Kina. När dessa specialister tar plats i kinesiska bolagsstyrelser går bolagen oftast betydligt bättre än vad de annars skulle gjort. Detta är ett exempel på att talangernas emigration inte enbart är av ondo utan på längre sikt kan vara en ytterst värdefull investering.

Eftersom Giannetti alltid noggrant undersöker mekanismerna bakom sina resultat har hennes forskning hög allmängiltighet; det spelar mindre roll huruvida data är från Sverige, Japan, eller Kina. Just allmängiltigheten är också förklaringen till att många av Giannettis arbeten är publicerade i världens ledande vetenskapliga tidskrifter.

Giannetti är även ledamot av redaktionsrådet i ett flertal tidskrifter, däribland Review of Financial Studies, en av de yppersta tidskrifterna inom finansiell ekonomi. Genom att kombinera högklassig analys med en internationell utblick och ett starkt intresse för institutioner och politik demonstrerar Mariassunta Giannetti hur en modern akademisk ekonom kan bidra till att skapa ett bättre samhälle. Hon är en mycket värdig mottagare av 2013 års Assar Lindbeckmedalj.

För mer information om Mariassunta Giannetti forskning se: www2.hhs.se/personal/giannetti/

Priskommittén har utgjorts av professor Tore Ellingsen, Handelshögskolan (ordförande), professor Jakob Svensson, Stockholms universitet och professor Kjell Salvanes, Norges Handelshöyskole.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Carnegie, OMX, Karl-Adam Bonnier Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och Foundation for Economics and Law.

Pristagaren kommer att belönas vid en prisceremoni under den nationella konferensen i nationalekonomi som arrangeras på Umeå universitet den 25-26 september 2014. I anslutning till denna kommer Mariassunta Giannetti också att hålla ett anförande om sin forskning.