Assar Lindbeck-medaljen 2015: Oskar Nordström Skans

Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

 

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, verksam vid Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en yngre forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

 

Oskar Nordström Skans är född 1971. Han avlade magisterexamen år 1998 och doktorsexamen år 2002 vid Uppsala Universitet, där han även utsågs till professor i nationalekonomi år 2014. Han är också föreståndare för Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och anknuten till forskningsinstituten IZA och IFAU. 

 

Oskar Nordström Skans är en av Sveriges främsta forskare inom empirisk mikroekonomi, och har publicerat en imponerande rad forskningsuppsatser inom en bred uppsättning ämnen; dessa spänner över penningpolitik, beteendeekonomi och statskunskap även om kärnan ligger inom det arbetsmarknadsekonomiska fältet. Sammantaget är hans forskning ett av de främsta exemplen på hur svenska register- och surveydata kan användas för att undersöka fundamentala ekonomiska processer och bedöma den empiriska relevansen hos ekonomiska teorier. 

 

En av hans mest framstående publikationer är en uppsats i Review of Economic Studies från 2014, tillsammans med Francis Kramarz. Denna uppsats studerar arbetsmarknadslänkar mellan föräldrar och barn och visar bland annat att dessa har avgörande betydelse för att säkra en individs första jobb, särskilt för dem med lägre utbildning och i perioder med högre arbetslöshet. En annan framträdande publikation är en uppsats i American Economic Review från 2012 (med Mikael Carlsson) som använder detaljerade svenska surveydata för att jämföra den empiriska relevansen hos olika teorier för priströghet. Dessa teorier är viktiga grundstenar i de ”ny-Keynesianska” dynamiska allmän jämviktsmodeller (s.k. DSGE-modeller) som numera är standardverktyg för prognostisering och policyutvärdering. Mycket av hans senare forskning berör företagens roll på arbetsmarknaden, och studerar bland annat rekryteringsmönster, lönebildning, sökfriktioner på arbetsmarknaden, och incidensen av konsumtionsskatter. 

 

Parallellt med en imponerande forskningsproduktion har han också, i Assar Lindbecks anda, varit mycket aktiv i den ekonomiskpolitiska diskussionen i Sverige; dels genom att publicera ett mycket stort antal populärvetenskapliga artiklar och böcker, och dels som ansvarig för Långtidsutredningen 2011, som innefattade den första breda kommissionsrapporten (i fyra volymer) om den svenska arbetsmarknaden sedan Lindbeckkommissionen på 1990-talet. 

 

Priskommittén har utgjorts av professor Per Strömberg, Swedish House of Finance (ordförande), professor Jakob Svensson, Stockholms universitet och professor Kjell Salvanes, Norges Handelshöyskole. 

 

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Carnegie, OMX, Karl-Adam Bonnier Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och Foundation for Economics and Law.

 

Pristagaren kommer att belönas vid en prisceremoni under den nationella konferensen i nationalekonomi som i år arrangeras på Göteborgs universitet den 25-26 september. I anslutning till denna kommer Oskar Nordström Skans också att hålla ett anförande om sin forskning.