Förhandlingar 1877-1889

Gå direkt till: [1877] [1878] [1879] [1880] [1881] [1882] [1883] [1884] [1885] [1886]

[1887] [1888] [1889]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1889

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 31 januari.

Forts. av disk. d. 28 nov. 1888. Anf. av bankdir. J. H. PALME, pres. H. FORSSELL, bankofullm. J. W. ARNBERG, fil. dr. C. HERSLOW och justitierådet C. G. HAMMARSKJÖLD.
 

Sammanträdet den 28 februari.

De stora havsfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt. Föredrag av fil. dr. A. V. LJUNGMAN.
 

Sammanträdet den 28 mars.

Om utvandringen. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER.
 

Sammanträdet den 25 april.

Några drag av de stora europeiska sedelbankernas verksamhet. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 31 oktober.

Om den låga kapitalräntan och utsikterna för dess fortvaro. Föredrag av v. häradsh. C. WESTMAN. 

Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG och fil. dr. J. A. LEFFLER.
 

Sammanträdet den 28 november.

Om några ekonomiska förhållanden i Norrbotten. Föredrag av kommerserådet TR. NORDSTRÖM. 

Anf. av grossh. C. D. HUMMEL.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1888

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

Jordbrukskrisen i Sverige. Föredrag av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM.
 

Sammanträdet den 23 februari.

Några betraktelser med anledning av den ekonomiska kommitténs betänkande. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 22 mars.

Vad bör göras för att i utlandet bereda avsättning för alstren av svensk industri? Föredrag av disp. C. E. BRATT. 

Anf. av godsäg. C. F. LUNDSTRÖM, grossh. C. SÖDERSTRÖM och dir. W. TESCH.
 

Sammanträdet den 3 maj.

Tanken på en nordisk tullförening. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG. 
Anf. av advokatfisk. C. E. LJUNGBERG, pres. C. F. WÆRN, ing. J. L. SEBENIUS och envoyén frih. C. F. L. HOCRSCHILD.
 

Sammanträdet den 25 oktober.

Förlikningsmetoder vid intressetvister mellan arbetsgivare och arbetare i England. Föredrag av fil. dr. A. RAPHAEL.
 

Sammanträdet den 28 november.

Om ändamålsenligheten för Sverige av s.k. perpetuella räntor. Föredrag av pres. H. FORSSELL. 

Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 19 december.

Om obligatorisk försäkring för olycksfall i arbetet och arbetareförsäkringskommitténs förslag i ämnet. Föredrag av v. häradsh. J. ÖSTBERG. 

Anf. av disp. R. ALMSTRÖM, generalkons. E. FRÄNCKEL ing. J. L. SEBENIUS, kamrer C. E. EKGREN och bankofullm. J. W. ARNBERG.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1887

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Våra skogars framtid. Föredrag av grossh. N. G. SÖRENSEN.
 

Sammanträdet den 24 februari.

Kan ombyte av vårt tullsystem anses nödigt eller nyttigt? Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG. 

Anf. av byråchefen greve H. HAMILTON, major P. A. H. STJERNSPETZ, red. E. BECKMAN, grossh. C. SÖDERSTRÖM, ing. P. LINDELL och fabrikör J. BOLINDER.
 

Sammanträdet den 24 mars.

Våra jordbruksarbetare med särskilt avseende på den amerikanska konkurrensen. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER. 

Anf. Av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM och grossh. C. SÖDERSTRÖM.
 

Sammanträdet den 28 april.

Om representationer för handel och näringar. Föredrag av v. häradsh. G. E. FAHLCRANTZ. 

Anf. av byråchefen greve H. HAMILTON och hr J. A. FJELLBÄCK.
 

Sammanträdet den 27 oktober.

Om varuprisens fall. Föredrag av bankdir. J. H. PALME. 

Anf. av pres. H. FORSSELL och fil. dr. V. KÔERSNER.
 

Sammanträdet den 24 november.

Den illojala konkurrensen och lagstiftningen. Föredrag av byråchefen greve H. HAMILTON.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1886

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 28 januari.

Stockholms ekonomiska utveckling under senaste årtiondet. Föredrag av bankdir. J. H. PALME. 

Anf. av major G. M. NERMAN, grossh. L. O. SMITH, bankofullm. J. W. ARNBERG och jur. dr. B. K. GRENANDER.
 

Sammanträdet den 25 februari.

Kommitterades förslag till lag angående handelsregister, firma och prokura. Föredrag av sekr. fil. dr. M. RUBENSON. 

Anf. av jur. dr. B. K. GRENANDER, bankdir. E. HECKSCHER, grossh. O. ALMGREN och v. häradsh. G. RIBBING.
 

Sammanträdet den 8 april.

Guldbristen och de låga varuprisen. Föredrag av pres. H. FORSSELL (ej tryckt i förhandlingarna men i utvidgad form i Nordisk Tidskrift).
 

Sammanträdet den 29 april.

Om den ryska petroleumindustrien. Föredrag av ing. W. CRONQUIST.
 

Sammanträdet den 28 oktober.

Bankfrågan inför riksdagen. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG. 

Anf. av generalmajor O. M. F. BJÖRNSTJERNA, bankofullm. R. TÖRNEBLADH och pres. H. FORSSELL.
 

Sammanträdet den 25 november.

Om tullområdenas utvidgning. Föredrag av v. häradsh. C. O. MONTAN.
 

Sammanträdet den 16 december.

Om skyddstullar för jordbruket. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER. 

Anf. av borgm. A. ULRICH, grossh. C. SÖDERSTRÖM, bankofullm. J. W. ARNBERG, bankofullm. L. O. LARSSON, generallöjtn. frih. B. A. LEIJONHUFVUD, pres. C. F. WÆRN. och generalkons. J. W. SMITT.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1885

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Om fattigvårdstungans avlösning. Föredrag av red. E. BECKMAN.
 

Sammanträdet den 26 februari.

Om några av de allmännaste orsakerna till klagomål över dåliga tider. Föredrag av pres. C. F. WÆRN., såsom inledning till överläggningsämnet : Äro nya eller förhöjda tullavgifter att anse såsom f. n. behövliga och ändamålsenliga? 

Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG, v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM, landshövd. greve E. J. SPARRE, fil. dr. C. HERSLOW, med. dr. C. DICKSON, generalint. frih. N. A. H. PALMSTIERNA, kapt. frih. G. VON PAYKULL, ing. A. LENHARDTSON och dir. O. CARLSON.
 

Sammanträdet den 26 mars.

De vilande förslagen till reform av vårt bankväsende. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG: “Några anmärkningar angående de nu gällande grunderna för våra bankers sedelutgivning” 

Anf. av bankdir. A. O. WALLENBERG, pres. H. FORSSELL, hovrättsr. O. H. FORSSELL och v. häradsh. C. WESTMAN.
 

Sammanträdet den 30 april.

Forts. av diskuss. d. 26 mars. Anf. av v. häradsh. C. WESTMAN, bankdir. A. O. WALLENBERG, bankofullm. R. TÖRNEBLADH och pres. H. FORSSELL.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Förmögenhetsvillkoren i Sverige. Föredrag av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM. 

Anf av generalint. frih. N. A. H. PALMSTIERNA.
 

Sammanträdet den 26 november.

Katedersocialismen. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER.
 

Sammanträdet den 17 december.

Bankfrågans läge och därmed nära sammanhängande frågor. Föredrag av bankdir. A. O. WALLENBERG. 

Anf. av pres. H. FORSSELL och bankofullm. J. W. ARNBERG.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1884

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 25 januari.

 

Om användande av våra stora vattenfall till frambringande av elektriskt ljus och till överflyttande av drivkraft på långa avstånd. Föredrag av kapt. frih. G. VON PAYKULL.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Alingsås manufakturverk. Föredrag av fabriksidk. G. H. STRÅLE.
 

Sammanträdet den 8 maj.

Om skatteförhöjningar och skattenedsättningar under tiden efter konung Oskar I:s tillträde till regeringen. Föredrag av pres. C. F. WÆRN.
 

Sammanträdet den 30 oktober.

Om arbetareförsäkring enligt tyska rikslagen den 15 juni 1883. Föredrag av riksdagsman S. A. HEDIN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1883

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Kommitterades förslag till allmän postsparbank. Föredrag av v. häradsh. C. WESTMAN. 

Anf. av generalpostdir. A. W. Roos, sekr. P. SAMZELIUS, kapt. frih. G. VON PAYKULL, fil. dr. J. A. LEFFLER, pres. C. F. WAERN, jur. dr. B. K. GRENANDER och bankir C. CERVIN.

Sammanträdet den 26 februari.

Om de stora sillfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt. Föredrag av doc. A. V. LJUNGMAN.
 

Sammanträdet den 30 mars.

Om stämpelskatt å transaktioner. Föredrag av v. häradsh. G. RIBBING. 

Anf. av grossh. C. SÖDERSTRÖM och pres. C. F. WÆRN.
 

Sammanträdet den 26 april.

Om Karl Marx. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER.

Om den utländska handeln i Kina. Föredrag av fil. dr. A. B. CHRISTIERNSSON (ej tryckt i förhandlingarna).
 

Sammanträdet den 7 maj.

Handels- och sjöfartstraktaterna med Spanien. Föredrag av grossh. H. R. ASTRUP. 

Anf. av grossh. L. O. SMITH.
 

Sammanträdet den 28 november.

Några blad ur de skandinaviska kommunalinstitutionernas historia. Föredrag av jur. kand. C. O. MONTAN.
 

Sammanträdet den 28 december.

Redogörelse för E. Engels skrift: Der Werth des Menschen. Föredrag av l:e akt. J. HELLSTENIUS.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1882

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 26 januari.

 

Öfverläggningsämne: De franska handels- och sjöfartstraktaterna (2)

Anföranden af: kabinettssekreteraren Lagerheim (2), grosshandlaren Astrup (9), lektor Åkerman (17), kabinettssekreteraren Lagerheim (20) och grosshandlaren Astrup (21).

Sammanträdet den 2 mars.

Föredrag: Om domäner af intendenten FORSSELL (23)

Anförande af vice häradshöfdingen von Engeström (41).
 

Sammanträdet den 21 april.

Öfverläggningsämne: Om afgifterna å sjöfarten i svenska hamnar (43)

Anföranden af: expeditionschefen Nordenfalk (43), bankdirektören Wallenberg (63), ledamoten af riksdagens andra kammare Hedin (68), grosshandlaren Astrup (71), kommendörkaptenen Fries (78) och bankdirektören Wallenberg (79).
 

Sammanträdet den 9 september.

Föredrag: Om utvecklingen under de senare åren af de i åtskilliga länder befintliga inrättningar för främjande af förtänksamheten inom de obemedlade samhällsklasserna (institutions de prévoyance) samt om lagstiftningen för dessa af M:R DE MALARCE (82)
 

Sammanträdet den 16 november.

Föredrag: Om byggnadsverksamheten och bostadsförhållandena i hufvudstaden af bankdirektören PALME. (95)

Anföranden af: juris doktor Grenander (111), bankdirektören Palme (114), juris doktor Grenander (115), kabinettssekreteraren Lagerheim (115), bankdirektören Palme (116), sekreteraren Samzelius (117) och juris doktor Grenander (118).
 

Sammanträdet den 29 december.

Föredrag: Om handelsförhållandena i Sverige under medeltiden af riksantiqvarien H. HILDEBRAND (122)
 

Övrigt

Förteckning å Nationalekonomiska föreningens ledamöter (136).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1881

Ladda ned förhandlingar (Saknar Innehållsförteckning och listning av ledamöter)

 

Sammanträdet den 27 januari.

 

Om tobaksbeskattningen. Föredrag av riksdagsman S. A. HEDIN.

Anf av pres. C. F. WÆRN.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Om den genom tullkommittén nu pågående utredningen av våra olika näringsgrenars ställning. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG.

Anf. av ing. J. H. G. FREDHOLM.
 

Sammanträdet den 7 april.

Om myntfrågan. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 28 november.

Om postsparbanker. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER. 

Anf. av pres. H. FORSSELL, v. häradsh. HJ. AF PETERSENS, bankofullm. J. W. ARNBERG och v. häradsh. B. K. GRENANDER.
 

Sammanträdet den 14 december.

Grunderna för den kommunala beskattningen. Föredrag av riksdagsman J. JOHANSSON i Bergsäng (sed. i Noraskog). 
Anf. av prof. H. L. RYDIN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1880

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Om telegramtariffer Föredrag av v. häradsh. HJ. AF PETERSENS.

Anf. av pres. C. F. WÆRN, fabriksidk. C. F. LUNDSTRÖM och generaldir. D. NORDLANDER.
 

Sammanträdet den 26 februari.

Om bergverksregalet och inmutningsrätten. Föredrag av pres. C. F. WÆRN.
 

Sammanträdet den 18 mars.

Om representativa myndigheter för handeln och näringarna. Föredrag av v. häradsh. C. WESTMAN.
 

Sammanträdet den 15 april.

Om den internationella trävaruhandeln. Föredrag av grossh. dr. J. S. AXELL. 

Anf. av grossh. H. R. ASTRUP och v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM.
 

Sammanträdet den 18 november.

Om patentlagstiftningen. Föredrag av ing. J. H. G. FREDHOLM.

Anf. av v. häradsh. G. RIBBING, överdir. K. STYFFE och prof. C. A. ÅNGSTRÖM.
 

Sammanträdet den 22 december.

Forts. av disk. om patentlagstiftningen. Anf. av v. häradsh. B. K. GRENANDER, ing. J. H. G. FREDHOLM, v. häradsh. G. RIBBING, pres. C. F. WÆRN, överdir. K. STYFFE, dir. E. FRÄNCKEL, prof. C. A. ÅNGSTRÖM och kabinettssekr. A. LAGERHEIM. 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1879

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 27 januari.

 

Om protektionismen. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 7 mars.

Några ord om statsjärnvägar och enskilda järnvägar. Föredrag av doc. C. ANNERSTEDT. 

Anf. av pres. C. F. WÆRN, bankofullm. J. W. ARNBERG, dir. E. FRÄNCKEL och gross. H. R. ASTRUP.
 

Sammanträdet den 24 april.

Några statistiska data till belysande av den ekonomiska ställningen. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG.

Forts. av disk. d. 7 mars. Anf. av byråchef C. A. LIMNELL, doc. C. ANNERSTEDT, dir. E. FRÄNCKEL, kapt. L. M. NORDENFELT, fil. dr. C. HERSLOW och pres. C. F. WÆRN.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Sveriges skatteväsen under medeltiden. Föredrag av riksantikv. H. HILDEBRAND.
 

Sammanträdet den 20 november.

Redogörelse för några av den utländska pressens uttalanden angående de ifrågasatta nya tullförbunden. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.

Om arvsskatt. Föredrag av greve H. H :SON WACHTMEISTER.

Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG, pres. C. F. WÆRN, prof. H. L. RYDIN, v. häradsh. B. K. GRENANDER, v. häradsh. P. SAMZELIUS och bankdir. A. O. WALLENBERG.
 

Sammanträdet den 19 december.

Om de nyare åsikterna i avseende å skogshushållning. Föredrag av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM. 

Anf. av generaldir. C. A. T. BJÖRKMAN och dir. C. G. HOLMERZ

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1878

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Den svenska skogshanteringen och trävaruexporten. Föredrag av grossh. H. R. ASTRUP. 

Anf. av generaldir. C. A. T. BJÖRKMAN och statsrådet H. FORSSELL.
 

Sammanträdet den 5 mars.

De svenska kommunernas finanser 1874 och 1875. Föredrag av fil. dr. K. G. ODÉN.

Om inkomstskatt, med anledning av de ifrågasatta förändringarna i vår bevillningsförordning. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.

Anf. av prof. H. L. RYDIN och bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 21 mars.

Forts. av diskussionen d. 5 mars om inkomstskatt. 

Anf. Av prof. H. L. RYDIN, bankdir. J. H. PALME, grossh. J. S. AXELL, prof. C. G. HAMMARSKJÖLD, pres. C. F. WÆRN. bankofullm. J. W. ARNBERG och k. sekr. A. ODELBERG.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Den internationella myntkongressen i Paris. Föredrag av pres. C. F. WÆRN. 

Anf. av bankdir. A. O. WALLENBERG. 

Striden mellan frihandeln och protektionismen. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 30 december.

Taxeringsvärdet å Sveriges jord. Föredrag av sekr. fil. dr. E. SIDENBLADH.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1877

Förhandlingar ej tillgängliga

 

Sammanträdet den 12 mars.

 

Redogörelse för huvudsakliga innehållet av de nya nationalekonomiska läror, vilka blivit betecknade med benämningen ”katedersocialismen”. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 4 april.

Tullförhållandena i Nordamerikas Förenta Stater. Föredrag av kammarherre C. BILDT.
 

Sammanträdet den 12 maj.

De ekonomiska rubbningarna under de senaste åren. Föredrag av chefen för bankbyrån, dr. C. G. CARLQVIST.

Böra fem- och tiokronesedlarna bibehållas eller indragas? Föredrag av bankdir. J. H. PALME. 

Anf. av prof. C. G. HAMMARSKJÖLD, bankdir. A. O. WALLENBERG och hr L. G. RYDEN.
 

Sammanträdet den 22 oktober.

Genomförandet av myntreformen i Sverige. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG.

Om våra ränte- och kapitalförsäkringsanstalter. Föredrag av auditör L. STUART. Anf. av fil. dr. J. A. LEFFLER, bankofullm. J. W. ARNBERG, rev:sekr. L. ANNERSTEDT och bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 29 november.

Några företeelser inom vår svenska bankpraxis. Föredrag av bankdir. A. NORMAN.