Förhandlingar 1900-1909

Gå direkt till[1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] [1907] [1908] [1909]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1909

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 25 januari.

Handelsstatistikens modernisering. Föredrag av doc. E. HECKSCHER.

Anf. av aktuarien I. FLODSTRÖM, aktuarien L. TORSTENSON, grossh. J. JOSEPHSON, l:e kontrollören E. KOCK, fil. dr. F. GRÖNWALL, fil. dr. G. HUSS, fil. dr. TH. ANDERSSON, dir. A. VENNERSTEN och prof. P. E. FAHLBECK.
 

Sammanträdet den 29 april.

Vattenfallsfrågorna vid årets riksdag. Föredrag av ing. S. LÜBECK. 

Anf. av kanslirådet C. CARLBERG, ing. C. A. ROSSANDER, hr J. HEDIN, disp. E. J. LJUNGBERG, överste F. V. HANSEN, prof. J. G. RICHERT, borgm. C. LINDHAGEN, frih. E. PALMSTIERNA och dir. O. CARLSON.
 

Sammanträdet den 17 maj.

Inlandsbanan. Föredrag av fil. dr. K. KEY-ÅBERG. 

Anf. av v. häradsh. M. WALLENBERG.
 

Sammanträdet den 9 december.

Affärskonjunkturernas orsaker. Föredrag av bankdir. greve M. HAMILTON.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1908

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 24 januari.

Betydelsen av nationalekonomisk utbildning för statsförvaltningen och näringslivet. Föredrag av doc. E. HECKSCHER. 

Anf. av kanslerssekr. O. CRONEBORG, prof. D. DAVIDSON, prof. S. CLASON, häradsh. G. KRONLUND och generaldir. A. LAGERHEIM.
 

Sammanträdet den 31 januari.

Bolagsvälde – bolagshat. Föredrag av disp. E. J. LJUNGBERG. 

Anf. av red. HJ. BRANTING.
 

Sammanträdet den 3 mars.

Sockerbeskattningsfrågan vid 1908 års riksdag. Föredrag av jur. dr. J. C. LEMBKE. 

Anf. av dir. M. SOMMELIUS, dir. C. TRANCHELL, fil. dr. Å. EKSTRAND och riksdagsman H. ANDERSSON i Nöbbelöv.
 

Sammanträdet den 27 mars.

Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring. Föredrag av fil. dr. E. G. HUSS.
 

Sammanträdet den 20 november.

Idén om ett internationellt myntsystem. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av dir. J. HAMMAR, lektor K. J. LJUNGBERG, v. häradsh. M. WALLENBERG och ing. O. FAHNEHJELM.
 

Sammanträdet den 5 december.

Revisionen av aktiebolagslagstiftningen. Föredrag av prof. E. A. KALLENBERG. 

Anf. av bankinsp. R. BENCKERT, bankofullm. frih. K. LANGENSKIÖLD och adv. J. TJERNELD. (hovrättsfisk. A. EDELSTAM)

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1907

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 28 februari.

Skattereformen vid 1907 års riksdag. Föredrag av prof. G. CASSEL.
 

Sammanträdet den 9 april.

Emissionsbanker. Föredrag av kamrer V. MOLL. 

Anf. av bankinsp. H. BENCKERT, v. häradsh. P. R. RABE, konsul J. EKMAN, bankdir. K. A. WALLENBERG och fil. dr. G. DE LAVAL.
 

Sammanträdet den 19 juli.

Kommersiella förhållanden i Östasien. Föredrag av envoyen G. O. WALLENBERG.
 

Sammanträdet den 30 september.

Några anteckningar angående Sydafrikas näringsliv. Föredrag av attachén J. E. HULTMAN.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1906

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 10 januari.

En ny industri för Sverige. Föredrag av v. häradsh. M. WALLENBERG.

Anf. av kanslisekr. H. TIGERSCHIÖLD, dir. O. CARLSON och prof. J. G. RICHERT.
 

Sammanträdet den 25 januari.

Sveriges officiella representation i utlandet. Föredrag av dir. J. HAMMAR. 

Anf. av dir. H. AXELSON, lektor P. P. WALDENSTRÖM, grossh. J. F. ODENRICK och v. konsul J. JEANSSON.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Ett och annat om våra landsmän i utlandet. Föredrag av ingenjör A. WELIN. Redogörelse för den tilltänkta svenska utställningen i London 1907 av densamme. 

Anf. av överste V. G. BALCK.
 

Sammanträdet den 16 mars.

Det produktiva arbetet i vårt lands hushållning. Föredrag av disp. E. J. LJUNGBERG. 

Anf. av kanslisekr. H. TIGERSCHlÖLD och godsäg. J. M. JUHLIN.
 

Sammanträdet den 17 maj.

Handelstraktaten mellan Sverige och Tyskland. Föredrag av envoyén E. A. GÜNTHER. 

Anf. av fabriksidkaren A. F. VENNERSTEN, red. HJ. BRANTING, prof. G. MITTAG-LEFFLER, kapten G. O. WALLENBERG, disp. E. J. LJUNGBERG, konsul K. BOHMAN och prof. G. CASSEL.
 

Sammanträdet den 12 oktober.

Om det större Stockholm. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.

Anf. av ing. C. A. SÖDERLUND och kammarrättsrådet J. ÖSTBERG.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1905

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 23 februari.

Om förändrad organisation av bankinspektionen och förbud mot publicerande av vissa bland dess handlingar. Föredrag av kamrer V. MOLL. 

Anf. av kanslirådet R. BENCKERT, bankofulIm. frih. K. LANGENSKIÖLD, dir. S. PALME, bankdir. E. HECKSCHER, domänfisk. C. CARLESON och bankdir. TH. FRÖLANDER.
 

Sammanträdet den 30 mars.

Några siffror ur bankernas utvecklingshistoria. Föredrag av byråassist. G. A. DRYSÉN.
 

Sammanträdet den 17 oktober.

Sveriges handelspolitiska intressen. Föredrag av kapten G. O. WALLENBERG. 

Anf. av lektor P. P. WALDENSTRÖM, disp. E. J. LJUNGBERG, bruksäg. G. BENEDICKS, inspektör A. ISAKSON och generaldir. M. SAHLIN.
 

Sammanträdet den 8 november.

Den nya zontariffen å statens järnvägar. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av landsh. TH. NORDSTRÖM, fil. lic. N. AHLBERG, godsäg. H. TAMM, justitierådet H G. WESTRING, generaldir. M. SAHLIN, hr T. VON PORAT och byråchefen J. LUNDBERG.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1904

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari.

Proportionella val. Föredrag av skriftställ. E. SVENSÉN.
 

Sammanträdet den 25 februari.

Bankpostväxelrörelsen i Sverige. Föredrag av bankofullm. frih. K. LANGENSKIÖLD.
 

Sammanträdet den 12 april.

Kungl. Maj:ts proposition till 1904 års riksdag i egnahemsfrågan. Föredrag av dir. S. PALME. 

Anf. av bruksäg. G. BENEDICKS.
 

Sammanträdet den 30 november.

Norrlandskommitténs betänkande. Föredrag av borgm. C. LINDHAGEN.
 

Sammanträdet den 12 december.

Inkomstskattens revision. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av prof. D. DAVIDSON och kanslisekr. H. TIGERSCHIÖLD.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1903

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari.

Självdeklaration. Föredrag av e. o. hovrättsnot. C. CARLESON (ej tryckt i förhandlingarna).
 

Sammanträdet den 26 februari.

Medling i tvister mellan arbetare och arbetsgivare. Föredrag av fil. dr. A. RAPHAEL.
 

Sammanträdet den 2 april.

Den ifrågasatta nya banklagstiftningen. Föredrag av kanslirådet R. BENCKERT. 

Anf. av kamrer V. MOLL, bankofullm. frih. K. LANGENSKIÖLD, v. häradsh. M. WALLENBERG, lektor P. P. WALDENSTRÖM, bankofullm. R. TÖRNEBLADH och bankdir. E. STERNER.
 

Sammanträdet den 6 november.

Stockholms bostadsfråga. Föredrag av fil. dr. K. HILDEBRAND.

Anf. av godsäg. C. F. LUNDSTRÖM, fil. dr. J. GUINCHARD, bankdir. K. A. WALLENBERG, hr J. A. FJÄLLBÄCK, dir. S. PALME, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, hr K. TENGDAHL och red. G. H. VON KOCH.
 

Sammanträdet den 26 november.

Ett tullpolitiskt närmande mellan de tre skandinaviska folken.

Föredrag av dir. S. PALME. Anf. av bankofullm. frih. K. LANGENSKIÖLD, kamrer V. MOLL, fil. dr. A. LILLE, grossh. H. AXELSON, kommerserådet E. GÜNTHER och generaldir. R. ÅKERMAN.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1902

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 30 januari.

Förslaget till förordning om inkomstskatt. Föredrag av v. häradsh. H. PALMGREN. 

Anf. av bankofullm. O. JONSSON, bankdir. K. WALLENBERG, prof. D. DAVIDSON, generalkonsul A. GEORGII, generaldir. R. ÅKERMAN, grossh. H. AXELSON, dir. O. CARLSON, riksdagsm. P. O. LUNDELI. och grossh. E. F. LARSSON.
 

Sammanträdet den 13 mars.

Konsumtionsföreningarnas mål och framtidsutsikter. Föredrag av red. G. H. VON KOCH.
 

Sammanträdet den 24 april.

Näringslivet i de södra gränstrakterna mot Norge och möjligheterna för dess utveckling. Föredrag av ing. E. WINELL.
 

Sammanträdet den 30 oktober.

Vad bör göras för att höja Sveriges inomlandssjöfart? Föredrag av stadsrevisor A. RAMM.
 

Sammanträdet den 27 november.

Torvteknikens ställning, betydelse och utsikter i Sverige. Föredrag av ing. A. LARSON.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1901

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 24 januari.

 

Riksbankens sedelutgivningsrätt och senaste kommittébetänkandet därom. Föredrag av bankdir. TH. FRÖLANDER. 

Anf. av bankdir. frih. K. LANGENSKIÖLD och bankofullm. O. JONSSON.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Majstullen och följderna av dess ifrågasatta borttagande eller sänkande medan övriga spannmålstullar lämnas orubbade. Föredrag av fil. dr. O. SMITH. 

Anf. av kanslirådet K. M. LINDEBERG.
 

Sammanträdet den 22 mars.

Grunddragen av kommunalskattekommitténs betänkande. Föredrag av kammarrättsrådet J. ÖSTBERG.
 

Sammanträdet den 28 november.

Sveriges vattenkraft och villkoren för dess tillgodogörande. Föredrag av doc. A. ÅSTRÖM.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1900

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 25 januari.

 

Det maritima hypoteket och dess förhållande till sjöassurans. Föredrag av kapten G. O. WALLENBERG. 

Anf. av generallöjtn. frih. B. A. LEIJONHUFVUD, fil. dr. PH. LEMAN och skeppsbyggm. O. A. BRODIN.
 

Sammanträdet den 22 februari.

En blick på år 1899 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. Föredrag av bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 26 mars.

Olika metoder för s. k. proportionella val. Föredrag av aktuarien I. FLODSTRÖM.
 

Sammanträdet den 29 mars.

Forts. på föredr. d. 26 mars.
 

Sammanträdet den 3 maj.

Generaltullstyrelsens förslag till ny tullstadga. Föredrag av byråchefen A. HAMMARSTRÖM. 

Anf. av grossh. H. AXELSON, grossh. O. MELIN, kapten G. O. WALLENBERG, grossh. J. RETTIG, skeppsbyggm. O. A. BRODIN och rådm. P. A. G. PETERSSON. 
 

Sammanträdet den 25 oktober.

Olika metoder för sjöfartsstatistiska undersökningar. Föredrag av insp. A. ISAKSON. 

Anf. av generaldir. R. ÅKERMAN och kapten G. O. WALLENBERG.

Tillbaka