Förhandlingar 1950-1959

Gå direkt till[1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1959

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 22 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av docent K.-O. Faxén (8), f. riksbankschefen I. Rooth (10, 18, 19), bankdirektör J. Wallenberg (12), statsrådet G. Sträng (14, 19).
 

Sammanträdet den 16 mars

Överläggningsämne: OBLIGATORIETS PENSIONSFOND. Inledningsföredrag av docent Karl-Olof Faxén (21)

Anföranden av sekreterare P. Holmberg (34), professor Erik Lundberg (37), direktör I. Laurin (40), fil. lic. Kurt Eklöf (41), försäkringsdirektör med dr. Tage Larsson (43), fil. lic. Erik Höök (47), direktör S. Hydén (48), docent K.-O. Faxén (49).
 

Sammanträdet den 29 oktober

Överläggningsämne: VÄLSTÅND CONTRA VÄLFÄRD? SOCIALPOLITIKEN I NYTT UTGÅNGSLÄGE. Inledningsföredrag av fil. lic. Ulrich Herz (53)

Anföranden av generaldirektör E. Bexelius (70,78), direktör S. Hydén (73), generaldirektör R. Sterner (74), sekreterare G. Rehn (76, 79), förbundsordf. Yngve Persson (77), fil. lic. U. Herz (79).
 

Sammanträdet den 3 december

Överläggningsämne: SVENSK HANDELSPOLITIK OCH EUROPEISK INTEGRATION. Inledningsföredrag av statssekreterare Gustav Cederwall (85)

Anföranden av professor Sven Helander (100), doktor Karl Wistrand (102, 109), direktör Wilhelm Paues (103, 110, 111), direktör Hans Swedberg (104), bankkamrer Bo Thomé (105), statssekreterare Gustav Cederwall (106, 110).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1958

Ladda ned förhandlingar
 

Sammanträdet den 23 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av professor I. Svennilson (11), bankdirektör J. Wallenberg (13), docent E. Dahmén (15), statssekreterare E. Westerlind (18), statsrådet G. Sträng (18).
 

Sammanträdet den 27 mars

Överläggningsämne: VÄSENTLIGT OCH OVÄSENTLIGT I PENSIONSFRÅGAN. Inledningsföredrag av professor Carsten Welinder (25)

Anföranden av direktör I. Laurin (39), generaldirektör R. Sterner (45), professor C. G. Uhr (48), direktör G. Du Rietz (48), direktör Tage Larsson (50), fil. lic. S. G. Lindblom (52), professor C. Welinder (53).
 

Sammanträdet den 23 oktober

Överläggningsämne: ADMINISTRATIVA ASPEKTER PÅ EKONOMISK PLANERING MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL UNDERUTVECKLADE LÄNDER. Inledningsföredrag av professor Sune Carlson (57)

Anföranden av kanslidirektör C. Murray (70), professor I. Svennilson (71), direktör T. Tallroth (72, 75), sekreterare G. C.-O. Claesson (74), professor S. Carlson (75).
 

Sammanträdet den 25 november

Överläggningsämne: ARBETSMARKNADSPOLITIKENS BETYDELSE I NUVARANDE KONJUNKTURLÄGE. Inledningsföredrag av generaldirektör Bertil Olsson (77)

Anföranden av fil. lic. K. M. Savosnick (89), sekreterare G. Rehn (92), docent K.-O. Faxén (94), generaldirektör B. Olsson (96).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1957

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 24 januari

 

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av direktör L.-E. Thunholm (9), docent E. Dahmén (13), f. riksbankschefen I. Rooth (14), bankdirektör J. Wallenberg (15, 23), direktör R. Rausing (17), statsrådet G. Sträng (17,24), professor E. Lundberg (21), chefredaktör A. Hernelius (23), fil. kand. K. M. Savosnick (25).

vSammanträdet den 22 mars Överläggningsämne: BRITISH EXPERIENCE OF DISINFLATIONARY POLICY IN 1955-1956. Inledningsföredrag av professor R. F. Harrod (30)

Anföranden av f. riksbankschefen I. Rooth (46, 49), professor R. F. Harrod (46, 48, 50, 51, 53, 55), professor B. Ohlin (47, 50), statssekreterare G. Cederwall (51), fil. kand. K. M. Savosnick (54).
 

Sammanträdet den 14 maj

Överläggningsämne: DEN INDIREKTA BESKATTNINGEN. Inledningsföredrag av professor Carsten Welinder (57)

Anföranden av ombudsman E. Skiöld (67), taxeringsintendent O. Åkesson (71).
 

Sammanträdet den 24 oktober

Överläggningsämne: EUROPEISKT FRIHANDELSOMRÅDE OCH NORDISK TULLUNION. Inledningsföredrag av ekonomiminister Bertel Dahlgaard (77)

Anföranden av professor B. Ohlin (91), direktör A. Johansson (97, 101), ekspedisjonssjef K. G. Wold (100), ekonomiminister B. Dahlgaard (102).
 

Sammanträdet den 26 november

Överläggningsämne: MÅL OCH MEDEL I JORDBRUKSPOLITIKEN. Inledningsföredrag av fil. lic. Halvdan Åstrand (103)

Anföranden av direktör K. Möller (116), agronom C.-E. Odhner (116), fil. lic. H. Åstrand (118, 121, 125), jägmästare C. af Ugglas (120, 125), pol. mag. K.-V. Hölne (120), direktör A. Stensgård (122, 126).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1956

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 3 februari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av generaldirektör P. S. Runemark (13), bankdirektör J. Wallenberg (16, 28), direktör E. Kördel (20), statsrådet G. Sträng (23).
 

Sammanträdet den 27 mars

Överläggningsämne: EKONOMISK UTVECKLING OCH VALUTAKRIS – LÄRDOMAR FRÅN AUSTRALIEN. Inledningsföredrag av professor Erik Lundberg (29)

Anföranden av professor E. Lindahl (44, 45, 48, 50), professor E. Lundberg (44, 45, 47,48), professor I. Svennilson (46).
 

Sammanträdet den 20 april

Överläggningsämne: NÄRINGSLIVETS KAPITALFÖRSÖRJNING. Inledningsföredrag av docent Erik Dahmén (53)

Anföranden av byråchef G. Cederwall (68, 80), disponent Chr. von Sydow (71, 82), fil. lic. K. Hansson (74), docent E. Dahmén (76, 83), amanuens K. M. Savosnick (77), professor E. Lundberg (81).
 

Sammanträdet den 3 oktober

Överläggningsämne: DEN EUROPEISKA ÖST-VÄSTHANDELN INOM VÄRLDSEKONOMIENS RAM. Inledningsföredrag av professor Gunnar Myrdal (85)

Anföranden av envoyé E. Modig (104), professor A. Montgomery (107), professor B. Ohlin (110), professor G. Myrdal (111).
 

Sammanträdet den 12 december

Överläggningsämne: EXPANSION UTAN INFLATION. Inledningsföredrag av professor Ingvar Svennilson (117)

Anföranden av fil. dr J. Wallander (133, 148), generaldirektör K. G. Hjort (136), direktör S. Gerentz (139), generaldirektör R. Sterner (141), docent E. Dahmén (143), professor I. Svennilson (145), civilingenjör O. Sundén (147).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1955

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 3 februari

Överläggningsämne: PROBLEM KRING ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Per Edvin Sköld (1)

Anföranden av bankdirektör J. Wallenberg (9, 22), direktör A. Johansson (13, 23), professor E. Lundberg (18), fil. kand. K. M. Savosnick (22), statsrådet P. E. Sköld (14, 23).
 

Sammanträdet den 21 april

Överläggningsämne: BOSTADSBYGGANDET. Inledningsföredrag av generaldirektör Alf Johansson (25)

Anföranden av arkitekt S. Wallander (40, 49), kanslichef O. Östman (43, 50), generaldirektör A. Johansson (45, 51).
 

Sammanträdet den 5 maj

Överläggningsämne: AKTUELLA PROBLEM I NORSK EKONOMI. Inledningsföredrag av stortingsman Trygve Bratteli (57)

Anföranden av riksdagsman J. Dickson (69, 70), professor I. Svennilson (71), stortingsman T. Bratteli (69, 70, 71).
 

Sammanträdet den 18 oktober

Överläggningsämne: DEN ALLMÄNNA PENSIONSFÖRSÄKRINGEN, SPARANDET OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Inledningsföredrag av fil. kand. Lennart Fastbom (73)

Anföranden av direktör S. Hydén (87), byrådirektör L. E. Torén (90), direktör T. Larsson (90), byråchef G. Cederwall (92), fil. dr J. Wallander (94), civilingenjör O. Sundén (96), fil. lic. Å. Sambergs (96) , fil. kand. L. Fastbom (98).
 

Sammanträdet den 1 december

Överläggningsämne: LÖNEPOLITIK I ETT PROGRESSIVT SAMHÄLLE. Inledningsföredrag av direktör Bertil Kugelberg (101)

Anföranden av fil. dr R. Meidner (116), fil. lic. K.-O. Faxén (118) , sekreterare O. Westling (120), fil. lic. H. Hagnell (126), direktör B. Kugelberg (124, 127).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1954

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Per Edvin Sköld (5)

Anföranden av ekonomichef R. Millqvist (11, 25), direktör S.-I. Ivarsson (13), bankdirektör J. Wallenberg (16, 24), statsrådet P. E. Sköld (19, 25). 
 

Sammanträdet den 12 april

Överläggningsämne: SVERIGES HANDEL MED DOLLAROMRÅDET – UTVECKLINGSTENDENSER OCH AKTUELLA PROBLEM. Inledningsföredrag av direktör Erik Grafström (29)

Anföranden av professor I. Svennilson (44, 53), direktör S. Brusewitz (47, 50), direktör G. Silfverstolpe (48), direktör H. von Rosen (49), byråchef C. H. von Platen (50), direktör N. Lundqvist (51), professor A. Östlind (52), fil. dr P. Fitger (52), bankdirektör L.-E. Thunholm (53), direktör E. Grafström (47, 49).
 

Sammanträdet den 28 april

Överläggningsämne: WHY THE AMERICAN ECONOMY IS DEPRESSION-PROOF. Inledningsföredrag av professor Milton Friedman (57)

Anföranden av professor E. Lundberg (72, 76), överingenjör O. Wiberg (74), fil. kand. K. M. Savosnick (75), professor M. Friedman (73, 74, 75, 76).
 

Sammanträdet den 30 september

Överläggningsämne: FÖRETAGSBESKATTNINGEN. Inledningsföredrag av lektor Edgar Sjödahl (79) Anföranden av direktör P. Prydz (94, 107, 114), statssekreterare E. Westerlind (97), fil. dr H. Nordenson (101), byråchef G. Cederwall (104), direktör K. Fredén (108), professor N. Västhagen (112).
 

Sammanträdet den 28 november

Överläggningsämne: PRISBILDNING OCH EKONOMISK UTVECKLING. Inledningsföredrag av professor Anders Östlind (119)

Anföranden av professor F. Kristensson (134, 143), fil. lic. H. Hagnell (138), direktör C. Sandström (141, 144), professor A. Östlind (142, 144).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1953

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Per Edvin Sköld (5)

Anföranden av professor A. Montgomery (12), bankdirektör J. Wallenberg (15, 28, 29), ekonomichef R. Millqvist (20, 29), kammarherre J. Dickson (23), statsrådet P. E. Sköld (24, 29).
 

Sammanträdet den 10 mars

Överläggningsämne: KAN BYGGNADSREGLERINGEN UNDVARAS? Inledningsföredrag av fil. lic. Lars Lindberger (35)

Anföranden av 1:e aktuarie L. Björk (49), fil. lic. G. Cederwall (51, 63), professor E. Lundberg (54), fil. dr. S. Moberg (57), universitetskansler A. Thomson (57), byråchef H. Bernhard (59), fil. lic L. Lindberger (61), professor I. Svennilson (63).
 

Sammanträdet den 7 maj

Överläggningsämne: DANSK ÖKONOMISK POLITIK EFTER KRIGEN. Inledningsföredrag av professor Carl Iversen (67)

Anföranden av professor I. Svennilson (90), docent E. Dahmén (91), professor C. Iversen (92).
 

Sammanträdet den 13 oktober

Överläggningsämne: CONVERTIBILITY. Inledningsföredrag av Mr. Paul Bareau (95)

Anföranden av bankdirektör L. E. Thunholm (108), Mr. P. Bareau (110, 113), professor B. Ohlin (111).
 

Sammanträdet den 9 december

Överläggningsämne: REGLERINGSEKONOMIN OCH PRISBILDNINGEN. Inledningsföredrag av professor Ivar Sundbom (115)

Anföranden av professor I. Svennilson (127), direktör R. Rausing (130), fil. lic. H. Åstrand (130), generaldirektör R. Sterner (132), disponent H. Throne-Holst (135), professor I. Sundbom (136).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1952

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 7 februari.

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Per Edvin Sköld (1)

Anföranden av bankdirektör Lars Erik Thunholm (11), bankdirektör Jacob Wallenberg (14), direktör Ruben Rausing (17), professor A. Montgomery (18), statsrådet Per Edvin Sköld (21).
 

75-årsfest den 14 mars.

Överläggningsämne: EKONOMISK DEBATT UNDER 75 ÅR. Föredrag av professor emeritus Eli F. Heckscher (27)

Anföranden av bankdirektör Göte Engfors (48, 52), f. d. nationalbanksdirektör C. V. Bramsnaes (48), professor Klaus Waris (49), kanslirådet Gunnar Modeen (50), professor Wilhelm Keilhau (51).
 

Sammanträdet den 9 maj.

Överläggningsämne: PROBLEM I VÅR JORDBRUKSPOLITIK. Inledningsföredrag av generaldirektör Olof Söderström (55)

Anföranden av agronom Clas-Erik Odhner (69), fil. lic. H. Åstrand (71,82), direktör Kuno Möller (73,85), fil. dr. Harald Nordenson (75, 89), överdirektör G. Ytterborn (79), agronom Å. Anderson (81), agron. lic. S. Holmström (83), generaldirektör O. Söderström (85, 90).
 

Sammanträdet den 28 oktober.

Överläggningsämne: PRODUKTIONSENTWICKLUND UND EXPORTEXPANSION IN WEST-DEUTSCHLAND. Inledningsföredrag av professor Gerhard Weisser (93)

Anföranden av professor Sven Helander (116), fil. lic. G. Cederwall (118), professor Gerhard Weisser (120).
 

Sammanträdet den 15 december.

Överläggningsämne: KAPITALMARKNADSREGLERING OCH PENNINGPOLITIK. Inledningsföredrag av docent Erik Dahmén (121)

Anföranden av professor Erik Lundberg (134), fil. lic. G. Cederwall (138), docent Erik Dahmén (140).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1951

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 25 januari.

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Per Edvin Sköld (1)

Anföranden av professor A. Montgomery (11), bankdirektör Jacob Wallenberg (14, 19), direktör Nils Jacobson (16), statsrådet P. E. Sköld (16).
 

Sammanträdet den 1 mars.

Överläggningsämne: PENSIONSFÖRSÄKRINGSFRÅGAN UR NATIONALEKONOMISK SYNVINKEL. Inledningsföredrag av professor Kjeld Philip (21)

Anföranden av direktör Ragnar Blomqvist (34), förste aktuarie C.-W. Ankarcrona (36), direktör Ingvar Laurin (38), fil. lic. Kjell Hansson (40), generaldirektör Karl Lindell (42), professor Kjeld Philip (44), generaldirektör O. A. Åkesson (46).
 

Sammanträdet den 17 maj.

Överläggningsämne: INTERNATIONELL EKONOMISK POLITIK – OCH NATIONELL. Inledningsföredrag av statsrådet Dag Hammarskjöld (49)

Anföranden av bankdirektör Göte Engfors (57), professor A. Montgomery (58, 61), statsrådet Dag Hammarskjöld (59).
 

Sammanträdet den 2 oktober.

Överläggningsämne: BRITISH NATIONAL INVESTMENT POLICY. Föredrag av professor Dennis H. Robertson, Trinity College, Cambridge. (63)
 

Sammanträdet den 1 november.

Överläggningsämne: NYETABLERINGSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE; FÖR OCH EMOT LAGSTIFTNING OM KONKURRENSBEGRÄNSNING. Inledningsanförande av statssekreterare Richard Sterner (79), direktör C. A. Jacobsson (89) och direktör K. E. Gillberg (96)

Anföranden av direktör Einar Kördel (103), fil. lic. Mauritz Bonow (105), direktör Kurt Söderberg (108), fil. dr. Harald Nordenson (111).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1950

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 10 februari.

Överläggningsämne: FINANSPOLITIK OCH NATIONALBUDGET. Inledningsföredrag av statssekreterare Gunnar Lange (1)

Anföranden av fil. lic. Jonas Nordenson (13, 22), bankdirektör J. Wallenberg (16, 21, 25), disponent H. Throne-Holst (17), statssekreterare Gunnar Lange (19, 23, 26), professor Sven Helander (27).
 

Sammanträdet den 12 april.

Överläggningsämne: KONKURRENS SOM SAMHÄLLSÅSKÅDNING. Inledningsföredrag av disponent H. Throne-Holst (29)

Anföranden av bankdirektör G. Engfors (43), socialekonom Nils Kellgren (43, 55), direktör Albin Johansson (46, 54, 55), statssekreterare Richard Sterner (47, 56), direktör Ruben Rausing (50, 61), direktör Kuno Möller (51, 55), disponent H. Throne-Holst (54, 61), generalkonsul Olof Lamm (56), fil. lic. Hans Thorelli jr. (57).
 

Sammanträdet den 17 oktober.

Överläggningsämne: DET AKTUELLA EKONOMISKA LÄGET. Inledningsföredrag av fil. lic. Bengt Metelius (65)

Anföranden av professor A. Montgomery (77), disponent H. Throne-Holst (81), bankdirektör Jacob Wallenberg (83), förste aktuarie C. W. Ankarcrona (85), fil. lic. Bengt Metelius (86).
 

Sammanträdet den 1 december.

Överläggningsämne: SOME DILEMMAS OF A PLANNED ECONOMY. Inledningsföredrag av professor John Jewkes (89)

Anföranden av professor Erik Lundberg (100, 103), statssekreterare Richard Sterner (101), direktör Lars Akselsson (103), professor John Jewkes (104).

Tillbaka