Skip to content

Artikelförfattare: Johanna Jussila Hammes

Johanna Jussila Hammes är filosofie doktor i nationalekonomi och senior forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Hennes forskningsintressen omfattar bl a analyser av användningen av kostnadsnyttoanalyser i statsförvaltningar och förklaringar för detta, och att tillämpa CBA och styrmedelsanalyser i praktiken. [email protected]